Mongo-db shell kommands

Fler kommandon finns här.

Visa alla databaser
show dbs
eller
show databases

Visa vilken databas du är i nu
db

skapa en databas
use namn-på-databas

Infoga info i databas
Först gå in i databasen genom use namn-på-databas sedan:
db.namn-på-collection.insert({“namn” : “Lars”, “age” : 10});

Byt till annan databas
use namn-på-databas

Via en databas olika collections
show collections

Visa de fem senaste kommandona
show profile

Visa innehållet i en viss collection.
Först gå till rätt databas genom use sedan:
db.namn-på-collection.find()
För att göra det lite mer läsvändligt så lägg till pretty:
db.namn-på-collection.find().pretty();

Ta bort en viss collection
db.namn-på-collection.drop();

Visa nuverande databas som jag är i
db.getName();

Ta bort en databas helt å hållet
use namn-på-databas
db.dropDatabase();

Ta bort en collection
db.namnpåcollection.remove({});

Uppdatera dokument
db.namnpåcollection.update({firstName : “Lars”}, {$set : {“firstName” : “Jerry”}});

Ta bort alla document i en collection
db.namnpåcolletion.remove({});

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s