JavaScript och Object Oriented Programming

Vad är ett objekt?

Ett objekt i Javascript är som ett objekt i verkligheten. Ett objekt består av properties. Ett fysiskt objekt består också av properties. Till exempel: objektet kopp består av handtag : 1, design: true, vikt : 1 kg. Dessa properties beskriver objektet. Ett annat vanligt exempel är objektet bil. En bil har properties dörr : 4st, motor: 1, färg: grön. Å så vidare.
Ofta pratar man om property och property value.

var myObject = {
name: "Lars", //Name är property och Lars är Property Value
age: 28
}

Hur skapar man ett objekt i Javascript?

Det finns i huvudsak två sätt att skapa ett objekt i javascript: object literal och object constructor.

Object literal ser ut såhär:

var myObject = {
name: "Lars",
age: 28
}

Constructor pattern ser ut såhär:


var Employee = function(){ 
} 

//eller såhär

function Employee(name, profession){
this.name = name;
this.profession = profession;
}

Employee är nu en Constructor-function som kan användas genom att använda keyword new. Så, för att skapa en ny emplyee. Gör du såhär:

var philip = new Employee();
//philip är nu ett nytt objekt som vi skapade från Employee-funktionen.

Hur lägger man till properties i ett objekt?

För att lägga till properties i ett objekt gör man såhär. Om man bygger vidare på exemplet som vi startat med ovan.

philip.ålder = 23;
philip.namn = "Philip";

Methods

Det finns private properties och public properties.
Objekt har sina egna funktioner, dessa kallas methods.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s